ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

     สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม –  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธ์ (ให้นำใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด ไปในวันรายงานตัวด้วย)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Download

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด่วน!

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ
2. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.acro-kku.com พร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครตามข้อ 7. ทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com


ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

       สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 6 ราย โดยจะสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1603 ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

          สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 

18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 3. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาลศาสตร์
 4. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 5. หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ) 
 6. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิกและงานให้ยาเคมีบำบัด (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
 7. หากมีค่าคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (Paper Based, Computer Based, Internet Based) หรือIELTS (Academic Module) หรือ TU-GET หรือ CU-TEP หรือKKU-AELT (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
 8. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 9. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 10. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 11. มีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mailacro.mdkku@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยสามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ
 2. สมัครทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com โดยการแนบเอกสารและหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
  •  ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.acro-kku.com
  • หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธ์ (ให้นำใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด ไปในวันรายงานตัวด้วย)

รายละเอียดเพิ่มเติม ……..

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 ราย ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1603 ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม….

Download

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม 

โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก (ยกเว้นอันดับรองเป็นต้นไป) ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธ์ (ให้นำใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด ไปในวันรายงานตัวด้วย)

………………………….

Download

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

        สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก โดยจะสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1602-1603 ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
     รายละเอียดเพิ่มเติม


2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยจะสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1602-1603 ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์

     ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
     รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 3. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาลศาสตร์
 4. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 5. หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ) 
 6. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิกและงานให้ยาเคมีบำบัด (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
 7. หากมีค่าคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (Paper Based, Computer Based, Internet Based) หรือIELTS (Academic Module) หรือ TU-GET หรือ CU-TEP หรือKKU-AELT (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
 8. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 9. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 10. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 11. มีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mailacro.mdkku@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ
 2. สมัครทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com โดยการแนบเอกสารและหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
  •  ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.acro-kku.com
  • หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

Written by samart2004 on . Posted in Uncategorized, ANNOUNCEMENT

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 

18,000 บาท

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 3. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาลศาสตร์
 4. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 5. หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
 6. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิกและงานให้ยาเคมีบำบัด (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
 7. หากมีค่าคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (Paper Based, Computer Based, Internet Based) หรือIELTS (Academic Module) หรือ TU-GET หรือ CU-TEP หรือ KKU-AELT (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
 8. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 9. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 10. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 11. มีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 

18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 4. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 6. หากมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยสามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ
 2. สมัครทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com โดยการแนบเอกสารและหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
  •  ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.acro-kku.com
  • หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ดาวน์โหลด

ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ

ระกาศ ACRO ฉบับที่ 6-2560 รับสมัครงานจนท.การเงินและบัญชี

ประกาศ ACRO ฉบับที่ 5-2560 รับสมัครงานจนท.ประสานงานวิจัย 60