ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

0
45

          สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 

18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 3. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาลศาสตร์
 4. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 5. หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ) 
 6. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิกและงานให้ยาเคมีบำบัด (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
 7. หากมีค่าคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (Paper Based, Computer Based, Internet Based) หรือIELTS (Academic Module) หรือ TU-GET หรือ CU-TEP หรือKKU-AELT (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
 8. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 9. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 10. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 11. มีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mailacro.mdkku@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยสามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ
 2. สมัครทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com โดยการแนบเอกสารและหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
  •  ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.acro-kku.com
  • หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  •  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

.