วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์บริการงานวิจัยคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล