วัตถุประสงค์

เป็นสำนักงานกลางสำหรับให้บริการงานวิจัยคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลพึ่งตนเองได้โดย

 • ดำเนินการโครงการได้ตามแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice, GCP) เพื่อสร้างความมั่นใจ
  • ด้านการปกป้องคุ้มครองอาสาสมัครในโครงการวิจัยนักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ด้านผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามกำหนดของโครงการและ กฎระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนและแหล่งทุนอย่างมีความรับผิดชอบเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพื่อ
  • ทำวิจัยยา วัคซีนและเครื่องมือแพทย์ใหม่
  • ทำวิจัยแบบเครือข่ายวิจัยสำหรับโรคที่ปัญหาสุขภาพสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและภูมิภาค
  • สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นผู้นำวิจัยทางการแพทย์ระดับประเทศและระดับสากล