พันธกิจ

  1. ให้บริการงานวิจัยคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. นำส่งผลงานวิจัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  3. เพิ่มจำนวนนักวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากล
  4. ประสานงานวิจัยคลินิกแบบเครือข่ายระดับสากล