ความเป็นมา

ด้วยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีดำริให้พัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิก (CRC) ขึ้นเป็น “สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office, ACRO)” เมื่อปี พ.ศ.2554 เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นสังกัดคณะแพทยศาสตร์มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายต่างๆของคณะมีภารกิจสนับสนุนการบริการและบริหารงานวิจัยคลินิกอย่างครบวงจรเป็นศูนย์กลางประสานงานโครงการวิจัยระหว่างแพทย์นักวิจัย /โรงพยาบาล/สถาบันและบริษัทอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆรองรับงานวิจัยทางคลินิกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน (Sponsor initiated project, SIP) ที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น
จากการที่อาจารย์แพทย์มีประสบการณ์ทำงานวิจัยโครงการ SIP มามากกว่าสองศตวรรษและเพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มคุณค่าประสบการณ์งานวิจัยคลินิกของสถาบันให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งด้านเวลาและคุณภาพของผลงานโครงการของผู้สนับสนุนและสถาบันคณะแพทยศาสตร์จึงมีนโยบายการรวมศูนย์งานบริหารจัดการและบริการงานวิจัยคลินิก (one-stop-service) โดยกำกับให้โครงการวิจัยทางคลินิกที่ทำสัญญากับภาคเอกชนทุกโครงการของคณะแพทย์ดำเนินการลงทะเบียนโครงการและทำสัญญาโครงการโดยสถานบริหารจัดการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป